Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

woensdag, 05 juni 2019

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de KNGU neemt om de kans op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen o.a. de KNGU Zomerkampen te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) begeleiders en het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, toch een functie bij de KNGU Zomerkampen kunnen uitoefenen. Met deze verklaring toont de persoon aan dat hij of zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. 


Het gebruik van de VOG binnen de KNGU Zomerkampen is een algemene maatregel om de veiligheid van alle leden te waarborgen, zonder aanziens des persoons. Door als KNGU een VOG te verlangen van iedereen die in functie in aanraking komt met minderjarigen en gevoelige/vertrouwelijke informatie laten we zien dat we de veiligheid van de deelnemers serieus nemen.
 Voor vrijwilligers van de KNGU Zomerkampen is de VOG gratis. De procedure wordt vanaf half mei door de kampcommissie in gang gezet. Hier hoeft leiding of staf dus niets voor te doen.


VOG aanvragen  

De kampcommissie start, via de KNGU, de procedure voor het aanvragen voor VOG's voor leiding en staf. Zij worden gescreend op profiel 11 (bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen), 12 (met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan), 13 (kennisdragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen) en 84 (belast zijn met de zorg voor minderjarigen) op basis van naam en e-mailadres van de betreffende leiding/staf. 

Hij of zij krijgt vervolgens een mail van Justitie met daarin een link om de rest van de gegevens in te vullen, vragen te beantwoorden en akkoord te geven. Dit gaat door middel van inloggen met je DigiD. 

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van Dienst Justis toetst de antwoorden en beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of iemand een VOG krijgt. Dit gebeurt binnen vier weken. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt de leiding/staf 

de VOG in de mail en/of per post. 

VOG verkrijgen 

De leiding/staf krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat er geen strafbare feiten op zijn/haar naam staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd (profiel 11, 12, 13 en 84). Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd en vallen ze binnen de terugkijktermijn, dan wordt er geen VOG afgegeven. 


VOG inleveren 

De vrijwilliger levert de papieren VOG zodra deze ontvangen is in, door de originele papieren versie op te sturen naar KNGU t.a.v Els van de Mast, Postbus 142, 7360 AC Beekbergen. 

Geen VOG, en dan? 

Mocht de leiding/staf geen VOG kunnen overhandigen, ondanks de tijdige aanvraag vanuit de KNGU, of bij afwijzing van de aanvraag, dan is deelname aan de Zomerkampen uitgesloten. 

Mocht de leiding/staf geen VOG kunnen overhandigen vanwege een te late aanvraag vanuit de KNGU, dan is deelname mogelijk door tijdens de kampweek een VOT-overeenkomst te ondertekenen. Wel dient de VOG, die later binnenkomt, binnen 6 weken, alsnog ingeleverd te worden bij de KNGU op bovengenoemd postbusadres. 


Archiveren VOG 

De KNGU archiveert de VOG-verklaringen gedurende twee jaar, daarna dient er door de leiding/staf opnieuw een VOG-verklaring afgegeven te worden. 


VOT-overeenkomst 

VOT overeenkomst staat voor Verklaring Onderwerping Tuchtrecht. Met het ondertekenen van een VOT-overeenkomst verklaart de betreffende leiding/staf zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de KNGU en verklaart zich te houden aan alle voor de KNGU Zomerkampen geldende regels. Schriftelijke exemplaren zullen beschikbaar zijn tijdens de Zomerkampweken.

Terug naar het overzicht