Algemene Voorwaarden

zondag, 31 december 2017

Algemene Voorwaarden 2018 KNGU Zomerkampen 

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van 
de diensten van de K.N.G.U. Zomerkampen met ingang van 1 januari 2018. De Algemene 
Voorwaarden staan op www.zoka.nl en zijn tevens ook op te vragen via secretariaat@zoka.nl. De 
regelgeving, zoals vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de KNGU, heeft 
voorrang op de regelgeving zoals die is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. 

1. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 
Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden voor de Zomerkampen van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. 

1.2
Contactpersoon: De persoon die zorg draagt voor de Inschrijvingen bij de KNGU Zomerkampen namens een rechtspersoon, waaronder maar niet beperkt tot een gymnastiekvereniging of als natuurlijk persoon;

1.3
Deelnemer: Een deelnemer aan een Zomerkamp;

1.4
Deelnemersgeld: Het bedrag dat dient te worden betaald aan de KNGU Zomerkampen voor deelname van een Deelnemer aan een Zomerkamp. Het Deelnemersgeld is afhankelijk van de leeftijdsgroepen (Sjoka, Joka, Tika, Mika of Ouka) waarbinnen de Deelnemer valt en wordt al dan niet aangevuld met een toeslag/korting: (i) toeslag voor de verschillende typen Zomerkamp (zoals Gym, Dans, Freerun) waarvoor de Deelnemer zich inschrijft, (ii) toeslag in de vorm van een leidingbijdrage indien er onvoldoende Leiding bij de Inschrijving is ingeschreven en/of (iii) korting indien de Deelnemer lid is van de KNGU (lidmaatschapsgeld heeft voldaan aan de KNGU in het kalenderjaar waarin deelname aan een Zomerkamp wordt beoogd). Het Deelnemersgeld, de toeslagen en korting worden jaarlijks vastgesteld en vermeld op de website www.zoka.nl. 

1.5 
Inschrijving: De aanmelding voor een Kampweek van (i) een Deelnemer verricht door een meerderjarig persoon die bevoegd is de Deelnemer te vertegenwoordigen of daartoe is aangewezen door de wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer alsmede (ii) de aanmelding van Leiding en/of Staf door een meerderjarig persoon die bevoegd is de Leiding en/of Staf te vertegenwoordigen althans door de Leiding en/of Staf persoonlijk. Ondertekening van de Inschrijving geschiedt digitaal door middel van het accorderen en verzenden van het daarvoor bestemde webformulier; 

1.6 
Joka: Jongerenkamp, deelname in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar; 

1.7 
Kampleider: De eindverantwoordelijke tijdens een Kampweek die handelt namens de  L.T.C. Zomerkampen; 

1.8 
Kampweek: De volledige kampperiode waarvoor de Deelnemer, Leiding of Staf zich heeft ingeschreven. De duur van de Kampweek voor de verschillende leeftijdscategorieën is beschreven in Artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. De data waarop de verschillende Kampweken plaatsvinden worden ieder jaar opnieuw vastgesteld en vermeld op de website www.zoka.nl; 

1.9 
KNGU: Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, kantoorhoudende te (7361 GT) Beekbergen, Nederland aan de Lage Bergweg 10;
 
1.10 
KNGU Zomerkampen: De organisatie van de Zomerkampen inclusief de daarbij betrokken personen welke word(t)(en) aangestuurd door de L.T.C. Zomerkampen. 

1.11 
L.T.C. Zomerkampen: Landelijke Technische Commissie die bestaat uit vrijwilligers en ressorteert onder de KNGU. De L.T.C. Zomerkampen kan ter hare discretie diverse commissies instellen, waaronder, maar niet beperkt tot een inschrijfcommissie, welke alle (inclusief de commissieleden) onder de verantwoordelijkheid van de L.T.C. Zomerkampen vallen;
 
1.12 
Leiding: De begeleider van een groep Deelnemers, die zich als zodanig heeft ingeschreven of is ingeschreven door de Contactpersoon. Leiding krijgt geen financiële compensatie voor zijn  werkzaamheden; 

1.13 
Mika: Middenkamp, deelname in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar, de KNGU Zomerkampen vereist voor deelname aan het Mika dat de Deelnemer voorafgaand aan de Kampweek de brugklas van de middelbare school heeft doorlopen; 

1.14 
Ouder: Wettelijk vertegenwoordiger / de verzorger van de Deelnemer; 

1.15 
Ouka: Ouderenkamp, deelname in de leeftijd van 16 tot en met 18 jaar; 

1.16 
Sjoka: Superjongerenkamp, deelname in de leeftijd van 6 tot en met 8 jaar; 

1.17 
Staf: (i) Begeleider van een leeftijdsgroep van Deelnemers, inclusief de ten behoeve van die leeftijdsgroep ingeschreven en aanwezige Leiding in de Kampweek, en/of (ii) een persoon die anderszins een functie bekleedt ter ondersteuning aan de Kampweek. Alle stafleden vallen onder de verantwoordelijkheid van de L.T.C. Zomerkampen. Staf krijgt geen financiële compensatie voor zijn werkzaamheden; 

1.18 
Tika: Tienerkamp, deelname in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar; 

1.19 
Univé schadeverzekeringen: De schadeverzekeringsinstelling waarbij de KNGU een schadeverzekering heeft afgesloten; 

1.20 
Zomerkamp: Een van de KNGU zomerkampweken zoals in artikel 7 staat aangegeven. Woorden en uitdrukkingen die in deze Algemene Voorwaarden in het enkelvoud zijn gebruikt, omvatten waar mogelijk of noodzakelijk tevens de meervoudsvorm, en vice versa, terwijl mannelijke woorden en uitdrukkingen tevens de vrouwelijke of onzijdige vorm omvatten, en vice versa. 

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Inschrijving van eenieder die deelneemt aan een Kampweek en zijn van toepassing op alle activiteiten die KNGU Zomerkampen verricht en alle diensten die door KNGU Zomerkampen worden verleend. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij worden hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.2 
Door het aanvinken van de Algemene Voorwaarden en het verzenden van uw Inschrijving voor deelname als Deelnemer, Leiding en/of Staf aan de KNGU Zomerkampen heeft u verklaard de Inschrijving naar waarheid te hebben ingevuld, de Algemene Voorwaarden van de KNGU Zomerkampen te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd. 

2.3 
Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door een lid van de L.T.C. Zomerkampen schriftelijk zijn aanvaard. 

3 Procedure van Inschrijving 

3.1
De L.T.C. Zomerkampen stelt een maximaal aantal beschikbare plaatsen voor Deelnemers per leeftijdsgroep en type Kampweek vast. 

3.2
Het reserveren van plaatsen voor Deelnemers en/of Leiding voor een Kampweek dient door de Contactpersoon via http://inschrijven.zoka.nl te geschieden. Hierbij geldt dat de reserveringen op volgorde van ontvangst worden geplaatst totdat het maximum aantal beschikbare plaatsen is bereikt.

3.3
De L.T.C. Zomerkampen behoudt zich het recht voor om een Inschrijving om haar moverende redenen en zonder opgave van reden te weigeren danwel aan te passen.

3.4
Indien de reservering van de Contactpersoon door K.N.G.U. Zomerkampen is ontvangen en er plaatsen beschikbaar zijn voor de reservering, ontvangt de contactpersoon een bevestiging van de Inschrijving. Zodra deze bevestiging aan de Contactpersoon is verzonden, is de Inschrijving definitief en is de Contactpersoon gehouden het Deelnemersgeld voor de ingeschreven Deelnemers en Leiding te voldoen. De Contactpersoon is zelf verantwoordelijk voor de inning van het Deelnemersgeld van de Deelnemer en/of Leiding danwel diens Ouder.

3.5
De procedure omtrent de Inschrijving staat beschreven op www.zoka.nl.

3.6
Een Deelnemer kan uitsluitend worden ingeschreven in een bij de Deelnemer passende leeftijdsgroep. Wanneer hiervan afgeweken wenst te worden, dient dit vooraf voorgelegd te worden bij de kampleider van de betreffende week. 

3.7
De L.T.C. Zomerkampen verlangt van al haar Leiding en Staf een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Via de KNGU wordt na inschrijving van een leiding of staflid de aanvraag van deze procedure gestart. Het niet overleggen van een VOG leidt in beginsel tot uitsluiting van deelname aan de Kampweek. 

4 Wachtlijst 

4.1 
Indien een Deelnemer en/of Leiding niet geplaatst kan worden in een specifieke Kampweek of type kamp, dan bestaat de mogelijkheid om de betreffende Deelnemer en/of Leiding kosteloos op de wachtlijst te plaatsen bij inschrijvingen@zoka.nl. 

4.2 
Indien er plaatsen vrijkomen in een Kampweek waarvoor een wachtlijst is, worden er – in volgorde van aanmelding op de wachtlijst – Deelnemers en/of Leiding van de wachtlijst geplaatst in de desbetreffende Kampweek. De Contactpersoon ontvangt een bericht van de Inschrijfcommissie betreffende de plaatsing, waarna de Inschrijving definitief wordt indien de Contactpersoon binnen 4 (vier) dagen na de dag waarop het bericht van plaatsing is verzonden de Inschrijving schriftelijk of elektronisch bevestigt. Mocht de Contactpersoon niet binnen 4 (vier) dagen reageren, dan wordt contact gezocht met de volgende op de wachtlijst. Indien en zodra de Inschrijving definitief is geworden, is de Contactpersoon gehouden het  Deelnemersgeld voor de vanaf de wachtlijst ingeschreven Deelnemer en/of Leiding te voldoen. 

4.3 
Indien een Deelnemer en/of Leiding van de wachtlijst niet meer deel kan nemen aan de Kampweek, dan dient de Contactpersoon de betreffende Deelnemer en/of Leiding terstond af te melden van de wachtlijst. 

5 Prijzen en betaling 

5.1 
Het deelnemersgeld wordt jaarlijks vastgesteld. De L.T.C. Zomerkampen publiceert de Deelnemersgelden op www.zoka.nl. Aan de op www.zoka.nl gepubliceerde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van een discrepantie tussen het door de L.T.C. Zomerkampen vastgestelde Deelnemersgeld en de informatie daaromtrent op www.zoka.nl, prevaleren de door de L.T.C. Zomerkampen vastgestelde prijzen. In dit geval worden de contactpersonen schriftelijk geïnformeerd, en bestaat voor de deelnemer de mogelijkheid om uiterlijk binnen 1 maand kosteloos te annuleren.

5.2 
Circa drie weken voor de betreffende Kampweek wordt het Deelnemersgeld voor de door de Contactpersoon ingeschreven Deelnemer(s) en/of Leiding aan de Contactpersoon gefactureerd. Betaling van het Deelnemersgeld dient ten minste 1 week voorafgaand aan de Kampweek te geschieden. Bij uitzonderingen kan er op het kampterrein, zowel contant als per pin, betaald worden.

6 Annuleren en restitutie

6.1
Indien de Inschrijving van een Deelnemer definitief is geworden zoals bedoeld in artikel 3.4 of 4.2 kan de Inschrijving louter worden geannuleerd met in achtneming van het bepaalde in dit artikel.

6.2
Ouders dienen een annulering terstond door te geven aan de Contactpersoon die namens hen de Inschrijving voor de betreffende Deelnemer heeft gedaan. De Contactpersoon geeft de annulering vervolgens per ommegaande per e-mail door (o.v.v. het betreffende inschrijfnummer) aan inschrijvingen@zoka.nl met het e-mailadres van de Kampleider in de cc (zie www.zoka.nl voor het actuele e-mailadres van de Kampleider).

6.3
De annulering is enkel geldig indien en zodra de Contactpersoon een bevestiging van de annulering heeft ontvangen van de L.T.C. Zomerkampen. De datum van ontvangst van de annulering is leidend. Een annulering wordt z.s.m. bevestigd door de L.T.C. Zomerkampen.

6.4
Het staat een Contactpersoon vrij om een gereserveerde plaats onder één inschrijfnummer voorafgaand aan de Kampweek te laten innemen door een andere Deelnemer van dezelfde leeftijdsgroep, hetzelfde geslacht en hetzelfde type kamp. Inschrijving van deze Deelnemer geschiedt verder volgens de bepalingen van artikel 3.

6.5
Indien de L.T.C. Zomerkampen het bericht van annulering betreffende een Joka, Tika, Mika of Ouka ten minste 28 dagen vóór aanvang van de Kampweek van de Contactpersoon heeft ontvangen, wordt een annuleringsvergoeding ten bedrage van € 20,-in rekening gebracht.

6.6
Indien de L.T.C. Zomerkampen het bericht van annulering betreffende een Sjoka ten minste 28 dagen vóór aanvang van de Kampweek van de Contactpersoon heeft ontvangen, wordt een annuleringsvergoeding ten bedrage van € 10,-in rekening gebracht.

6.7
Indien (i) wordt geannuleerd door een Deelnemer na de in Artikel 6.5 of 6.6 genoemde periode of (ii) indien de Deelnemer niet aanwezig is bij aanvang van de Kampweek of (iii) indien deelname aan de Kampweek door de Deelnemer voortijdig wordt afgebroken, wordt het volledige Deelnemersgeld in rekening gebracht en wordt behoudens het bepaalde in Artikel 6.8 in geval betaling van het Deelnemingsgeld heeft plaatsgevonden geen Deelnemersgeld gerestitueerd.

6.8
In het geval er sprake is van een medische reden waardoor de Deelnemer of Leiding niet of niet langer kan deelnemen aan de Kampweek waarvoor de Inschrijving geldt, of (ii) in geval van overlijden van een 1e graads of 2e graads familielid van de Deelnemer en/of Leiding voorafgaand aan of tijdens de Kampweek wordt voor een Deelnemer en/of Leiding aan een Joka, Tika, Mika of Ouka een annuleringsvergoeding ten bedrage van € 20,-in rekening gebracht en voor een Deelnemer en/of Leiding aan een Sjoka een annuleringsvergoeding ten bedrage van € 10,-. Indien KNGU Zomerkampen de betaling van het Deelnemersgeld reeds heeft ontvangen wordt in een dergelijk geval het Deelnemersgeld gerestitueerd aan de Contactpersoon onder aftrek van de annuleringsvergoeding die ingevolge dit artikellid voor de Deelnemer of Leiding geldt. In geval van annulering wegens een medische reden dient aan de L.T.C. Zomerkampen via het e-mailadres van de Kampleider een (kopie van een) doktersverklaring te worden overgelegd waaruit ondubbelzinnig volgt dat de Deelnemer of Leiding naar het oordeel van de betreffende arts niet (langer) kan deelnemen aan de Kampweek. Indien geen doktersverklaring wordt overgelegd, geldt het bepaalde in de Artikelleden 6.5 tot en met 6.7 onverkort.

7 De Kampweek

7.1
De Inschrijving van een Deelnemer of Leiding aan een Joka, Tika, Mika of Ouka geldt voor een volledige Kampweek. Dit betekent dat de Deelnemer en/of Leiding op zondag – bij aanvang van de Kampweek waarvoor de Deelnemer en/of Leiding is ingeschreven – vóór 15:30 uur aanwezig dient te zijn op het kampterrein van Zomerkamp en niet eerder vertrekt dan op de eerstvolgende zaterdag na de sluiting van de Kampweek (circa 12:00 uur).

7.2
De Inschrijving van een Deelnemer of Leiding aan een Sjoka geldt voor een halve Kampweek:
(a) In geval de betreffende Deelnemer of Leiding is ingeschreven voor de eerste helft van de Kampweek dient de Deelnemer of Leiding op zondag – bij aanvang van de Kampweek – vóór 15:30 uur aanwezig te zijn op het kampterrein van Zomerkamp en niet eerder te vertrekken dan op de eerstvolgende woensdagochtend na de sluiting van het betreffende Sjoka (circa 12:00 uur).
(b) In geval de betreffende Deelnemer of Leiding is ingeschreven voor de tweede helft van de Kampweek dient de Deelnemer of Leiding op woensdag – bij aanvang van de Kampweek – vóór 14:30 uur aanwezig te zijn op het kampterrein van Zomerkamp en niet eerder te vertrekken dan op de eerstvolgende zaterdag na de sluiting van de Kampweek (circa 12:00 uur).

7.3 Indien een Deelnemer of Leiding wenst te worden uitgezonderd van het bepaalde in dit artikel 7 in verband met geloofsovertuiging, dient de betreffende Deelnemer of Leiding dit voorafgaand aan de Kampweek via zijn Contactpersoon aan de L.T.C. Zomerkampen te verzoeken via het e-mailadres van de Kampleider. Een dergelijk verzoek wordt in beginsel gehonoreerd, tenzij de L.T.C. Zomerkampen reden heeft te vermoeden dat misbruik of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de in dit artikel beschreven uitzonderingsmogelijkheid. Indien het verzoek niet (tijdig) door de L.T.C. Zomerkampen is ontvangen en/of de L.T.C. Zomerkampen het verzoek niet honoreert, geldt het bepaalde in artikel 6.7.

7.4
Wanneer het bepaalde in artikel 7.1 en/of 7.2 opzettelijk wordt genegeerd, behoudt de L.T.C. Zomerkampen zich het recht voor om de betreffende inschrijving te annuleren. Conform het bepaalde in artikel 6.7. Eveneens kunnen er maatregelen voor de toekomst worden geformuleerd.

8 Inschrijfgegevens en deelname 

8.1
De ingeschreven Deelnemer en Leiding dient in staat te zijn om volwaardig aan het programma van de Kampweek deel te nemen. Dit betekent dat de Deelnemer en Leiding geheel zelfstandig zowel lichamelijk, sociaal als geestelijk kan deelnemen aan het programma.

8.2
Het invulveld “bijzonderheden” bij de Inschrijving heeft ten doel om informatie te noteren over dieet, allergieën, de geestelijke, sociale en/of lichamelijke beperking en andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de Kampweek zowel voor de Deelnemer, mede-Deelnemer, Leiding en Staf van belang kunnen zijn. Deze informatie dient tegelijk bij de Inschrijving volledig en naar waarheid ingevuld te worden. Deelnemer, Leiding en Staf blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dieet en medicijn gebruik tijdens de Kampweek.

8.3
Indien voorafgaand of tijdens de Kampweek blijkt dat een Deelnemer of Leiding door lichamelijke, sociale en/of geestelijke beperkingen niet in staat is om het programma te volgen, heeft de L.T.C. Zomerkampen het recht om de Deelnemer of Leiding onmiddellijk van (verdere) deelname van de Kampweek uit te sluiten. De annuleringsregeling van artikel 6 is in dit geval van toepassing op het door de betreffende Deelnemer of Leiding verschuldigde of reeds betaalde Deelnemersgeld.

9 Privacy 

9.1
Personen vanaf 14 jaar die deelnemen aan een Kampweek dienen zich, te allen tijde, te kunnen legitimeren door middel van geldig legitimatiebewijs. Wanneer het programma van de Kampweek zich afspeelt op openbaar terrein is dit een verantwoordelijkheid van de Deelnemer/Leiding/Staf zelf.

9.2
De Inschrijving vereist de verstrekking van alle persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de Kampweek van belang kunnen zijn. De K.N.G.U. Zomerkampen gaat vertrouwelijk met de persoonlijke gegevens om. 

9.3
De L.T.C. Zomerkampen hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de Deelnemer en/of Leiding en/of Staf. De L.T.C. Zomerkampen verzamelt niet meer persoonsgegevens dan benodigd voor een goede uitvoering van een Kampweek. De gegevens worden uitsluitend ingezet in het kader van een goede bedrijfsvoering. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk.

9.4
Indien de Ouder, Contactpersoon, Leiding of Staf bezwaar heeft tegen vermeld gebruik van persoonsgegevens of de eerder verleende toestemming wil intrekken, kan hij/ zij dat te allen tijde schriftelijk aan de L.T.C. Zomerkampen kenbaar maken via secretariaat@zoka.nl. Conform de daarvoor wettelijke regelingen heeft een intrekking geen gevolgen voor de verwerking van gegevens voorafgaand aan het moment van intrekking.

9.5
Door middel van de Inschrijving gaan de Deelnemer, Ouder, Leiding en Staf ermee akkoord dat er door of namens K.N.G.U. Zomerkampen foto’s en opnames van de Kampweek op het internet (sociale media en www.zoka.nl) kunnen worden geplaatst waarop Deelnemers, Leiding en Staf herkenbaar in beeld kunnen zijn. De K.N.G.U. Zomerkampen draagt er zorg voor dat dergelijke foto’s de eer en goede naam van de afgebeelde Deelnemers, Leiding en Staf niet aantasten en dat de foto’s niet in strijd met de goede zeden zijn. Indien een Ouder, Leiding of Staf een specifieke foto van het internet verwijderd wenst te hebben, kan daartoe een verzoek worden gedaan via secretariaat@zoka.nl.

9.6
Indien mediabedrijven zoals Tv-stations/bedrijven of radioprogramma's geluid, foto, en/of video-opnames wensen te maken tijdens een Kampweek, zullen de Contactpersonen en de Ouders hiervan vóórafgaand aan de opnames een bericht ontvangen van K.N.G.U. Zomerkampen. Indien een Ouder bezwaar heeft tegen het in beeld komen van een Deelnemer bij media opnames, kan de Ouder dit kenbaar maken via secretariaat@zoka.nl. K.N.G.U. Zomerkampen zal er in dat geval zorg voor dragen dat de Deelnemer niet (herkenbaar) in beeld komt.

9.7
Het is Deelnemers, Staf en Leiding niet toegestaan om beeld-en/of geluidsmateriaal van andere deelnemers en/of Staf en/of Leiding zonder hun expliciete toestemming te publiceren op social media of enige andere wijze. In geval van publicatie is de betreffende publicist gehouden op eerste verzoek van de gepubliceerde deelnemer, vrijwilliger of ouder de publicatie ongedaan te maken en alle betreffende publicaties te verwijderen.


10 Verzekering 

10.1
Deelnemers, Leiding en Staf, althans diens Ouder(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet afsluiten van een reis-en/of aansprakelijkheids-en/of annuleringsverzekering voor de Kampweek. De KNGU, KNGU Zomerkampen, de L.T.C. Zomerkampen of enige andere daaraan gelieerde (rechts)persoon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.

10.2
Indien de Deelnemer, Leiding of Staf lid is van een vereniging die is aangesloten bij de KNGU, kan – louter indien de betreffende Deelnemer, Leiding of Staf eerst de eigen verzekering(en) heeft aangesproken en de eigen verzekering(en) niet voldoende dekking bied (t)(en) – in tweede instantie een beroep worden gedaan op de collectieve ongevallen en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de KNGU (in geval van een ongeval en/of schade) ten tijde van de Kampweek, waarbij de Deelnemer betrokken is: http://www.kngu.nl/nieuws/decollectieve-verzekeringen-bij-de-kngu?q=aansprakelijkheid

10.3
Indien er beroep wordt gedaan op de verzekering van de KNGU, kan een ongevallen/schademeldingsformulier worden geprint en worden gebruikt om het ongeval of de schade zo spoedig mogelijk te melden bij Univé schadeverzekeringen. Univé schadeverzekeringen neemt uw aanvraag in behandeling en neemt zo spoedig mogelijk contact op met de betrokkenen en/of handelt het geval af met de op het ongevallen/schade meldingsformulier vermelde persoon.

11 Aansprakelijkheid


11.1
Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de Deelnemer, Leiding of Staf. De L.T.C. Zomerkampen, noch enig lid van de L.T.C. Zomerkampen, en/of enige andere vrijwilliger die zich inzet voor KNGU Zomerkampen, is – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van enige Deelnemer, Leiding of Staf ongeacht of deze in bewaring zijn gegeven aan de Leiding of Staf van KNGU Zomerkampen.

11.2
L.T.C. Zomerkampen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Deelnemers, Leiding en Staf. De Deelnemer, Leiding en Staf dienen zich in voorkomende gevallen te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek zal de L.T.C. Zomerkampen de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.

11.3
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit Artikel 11, is in alle gevallen waarin de L.T.C. Zomerkampen gehouden is tot betaling van schadevergoeding, deze schadevergoeding beperkt tot, te harer keuze, hetzij het bedrag van het Deelnemersgeld dat door de schadelijdende partij is betaald, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van L.T.C. Zomerkampen, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

11.4
Iedere vordering jegens L.T.C. Zomerkampen vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

11.5
De L.T.C. Zomerkampen is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding, behoudens indien en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van de L.T.C. Zomerkampen is toegebracht. Indirecte en gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde inkomsten, zijn steeds uitgesloten.

12 Gedragingen

12.1
Deelnemers, Leiding en Staf aan de Zomerkampen zijn verplicht tot naleving van de aanwijzingen van de Kampleider van de betreffende Kampweek ter bevordering van een goede uitvoering van de Kampweek. Zij dienen de gedragsregels te respecteren die KNGU Zomerkampen nageleefd wenst te hebben. De Deelnemer, Leiding en/of Staf die zich niet houdt aan de schriftelijke of mondelinge gedragsregels, (op)gesteld door de L.T.C. Zomerkampen, van de Kampleider, Staf, Leiding of andere vrijwillig(st)er(s), zodanig dat dit naar het oordeel van de L.T.C. Zomerkampen een goede uitvoering van het programma de Kampweek belemmert, kan door de L.T.C. Zomerkampen worden uitgesloten voor het resterende deel van de Kampweek. Artikel 6.7 is in dit geval van toepassing.

12.2
De Kampleider heeft te allen tijde het recht te beslissen dat de Deelnemer (door de Ouder), Leiding of Staf tijdens de Kampweek moet worden opgehaald of moet vertrekken (in geval van meerderjarige Leiding en/of Staf), omdat deelname aan de Kampweek naar het oordeel van de Kampleider niet langer verantwoord is. Dit is onder meer maar niet uitsluitend het geval indien de Deelnemer, Leiding of Staf ziek wordt, letsel oploopt dat een substantiële belemmering voor de Kampweek vormt, grote mate van heimwee vertoont, of gedrag vertoont waarvoor geen voorzieningen getroffen kunnen worden of op een andere manier een belemmering vormt voor de orde en/of veiligheid van de Kampweek.

12.3
Deelnemer, Leiding en/of Staf dienen de Kampweek in ieder geval te verlaten indien deze geweld gebruikt, drugs gebruikt, als minderjarige drank gebruikt, diefstal pleegt of seksueel-of anderzijds grensoverschrijdend gedrag vertoont.

12.4
De Ouder is in het geval een Deelnemer van verdere deelname aan de Kampweek wordt uitgesloten op de voet van dit Artikel 12, verplicht om ervoor te zorgen dat de Deelnemer binnen de door de Kampleider gestelde termijn van het kampterrein wordt opgehaald en het kampterrein verlaat.

12.5
Artikel 6.7 is van toepassing indien Deelnemer en/of Leiding deelname aan de Kampweek voortijdig dient te beëindigen op de voet van dit Artikel 12.

13 Verstrekking van medicatie

Op het moment van Inschrijving zijn deze Algemene Voorwaarden en tevens het protocol verstrekken medicatie op de KNGU Zomerkampen 2018 van toepassing en daarmee geaccepteerd.

14 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

14.1
Deze Algemene Voorwaarden treden in werking, nadat deze op advies van de Statutencommissie zijn goedgekeurd namens het bondsbestuur van de KNGU. Wijzigingen op goedgekeurde Algemene Voorwaarden treden in werking, nadat deze op bovenstaande wijze zijn goedgekeurd en gelden vanaf het nieuwe seizoen of kalenderjaar. 

15 Slotbepalingen 

15.1
Op de Inschrijving is het Nederlands recht van toepassing.

15.2
Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven worden alle geschillen die verband houden met en/of voortvloeien uit de Inschrijving, de Algemene Voorwaarden en/of de deelname aan de Kampweek voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Terug naar het overzicht