Integriteits- en geheimhoudingsverklaring


Deze verklaring is van toepassing op personen die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de KNGU (hierna ook te noemen: “de organisatie”), geen arbeidsovereenkomst hebben met de organisatie en bij de werkzaamheden in aanraking komen met vertrouwelijke informatie. Hieronder vallen onder meer vrijwilligers. Deze verklaring maakt duidelijk aan welke regels omtrent geheimhouding en integriteit  men zich moet houden tijdens en na afloop van de werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen pas starten nadat de verklaring toegelicht en ondertekend is.

 

Naam en voorletters

:

Bedrijf/organisatie

:

Geboortedatum

:

Functie / werkzaamheden

:

Werkzaam voor

:

Verklaart:

1. Geheimhouding

Ik verklaar geheim te houden alle informatie die mij gedurende mijn werkzame periode bij de KNGU ter kennis komt waarvan ik weet of vermoed dat deze vertrouwelijk is. Bedrijfskritische informatie, persoonsgegevens, financiële gegevens en contractgegevens beschouw ik in elk geval als vertrouwelijk. Ik verstrek deze informatie niet aan anderen, ook niet binnen de KNGU, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van mijn taak of ik daartoe wettelijk verplicht ben. Bij twijfel neem ik contact op met mijn contactpersoon binnen de organisatie. 

2. Toegang tot gebouwen

Ik gebruik de hulpmiddelen voor toegang tot locaties, apparatuur en ruimten van de KNGU uitsluitend voor het doel waarvoor deze aan mij ter beschikking zijn gesteld. Ik probeer niet om onbevoegd toegang te krijgen tot ruimtes van de KNGU. Voor mij bestemde toegangsmiddelen behoud ik voor mijzelf en geef ik niet aan collega’s of derden, tenzij daarover afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever en dit past in de bedrijfsvoering.

Bij vermissing, ontvreemding, misbruik of ander onrechtmatig gebruik van de mij verstrekte toegangspas, sleutels, tags, toegangscodes, apparatuur of software stel ik de daartoe aangewezen personen binnen de organisatie onmiddellijk daarvan in kennis.

Ik houd mij aan de regels die door de KNGU zijn gesteld ten aanzien van het ontvangen en begeleiden van bezoekers.

3. Omgang informatie

Ik laat geen stukken onbeheerd achter, ook niet op mijn bureau, in de ruimte of (thuis)werkplek waar ik werk, waarvan ik weet of zou kunnen weten dat deze vertrouwelijk zijn. Ik houd mij op mijn (thuis)werkplek aan de regels voor de beveiliging van informatie. Als ik vermoed dat er een inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging van informatie, in het bijzonder persoonsgegevens, dan doe ik daarvan direct na ontdekking een melding aan mijn contactpersoon bij de organisatie.

Documenten, e-mails, en overige zaken die niet voor mij bestemd zijn, zend ik onmiddellijk door aan het juiste adres of ik retourneer deze aan de afzender. Is het juiste adres, noch de afzender bekend, dan vernietig ik ze.

4. Omgang bedrijfsmiddelen

Ik ga zorgvuldig om met alle mij ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen, zowel op mijn werkplek als elders waar ik bedrijfsmiddelen gebruik. Ik houd mij aan de geldende regels voor internet en e-mail gebruik. Ik laat geen waardevolle bedrijfsmiddelen onbeheerd achter op mijn werkplek of elders waar ik bedrijfsmiddelen gebruik.

5. Integriteit en omgangsvormen

Ik gedraag mij integer, wat in ieder geval inhoudt dat ik mij houd aan de interne regels over integriteit en de huisregels/gedragsnormen van de organisatie.

Als ik een misstand constateer, meld ik deze in eerste bij mijn contactpersoon bij de organisatie.

6. Aansprakelijkheid

Indien de KNGU schade lijdt als direct gevolg van schending door mij van één van de verplichtingen genoemd in bovenstaande bepalingen, kan de KNGU mij aansprakelijk stellen voor vergoeding van de door de organisatie geleden of te lijden schade.

En verklaart verder:

  • In kennis te zijn gesteld van de inhoud van dit formulier;
  • zich te zullen houden aan alle in dit formulier genoemde regels, ook – voor zover van toepassing – na beëindiging van mijn werkzaamheden ten behoeve van de organisatie;
  • bekend te zijn met de verplichting aangifte te doen van elke schending van de geheim-houdingsplicht.